CÍL ZMĚNY

Nejprve bylo v roce 2017 v soutěži uspořádané městem Brnem vybráno nejlepší řešení, které bylo následně promítnuto do územně plánovacího podkladu – Územní studii Černovice „Na Kaménkách“ (atelier Kuba &-Pilař architekti, 02/2019).

Spolu s lokalitou Na Kaménkách je do řešeného území zahrnuta navazující komunikace Černovická, křižovatka na VMO a okolní plochy, kde je dle aktuální dopravní studie třeba provést úpravu rozsahu vymezení plochy pro dopravu a řešit komunikační propojení ulic Průmyslová.

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ

Zastupitelstvo města Brna na svém Z9/03 zasedání konaném dne 13. 12. 2022 schválilo zahájení procesu pořízení změny B1/19-CM – MČ Brno–Černovice, k.ú. Černovice, lokalita Na Kaménkách (včetně komunikace Černovická, budoucího MÚK „Průmyslová“ na trase VMO a okolních ploch), zkráceným postupem včetně Obsahu předmětné změny ÚPmB.