Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna jako příslušný orgán rozhodl na základě § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 29 odst. 1 a § 31 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném ke dni 31.12.2006, o provedení úpravy směrné části Územního plánu města Brna.

Předmětem úpravy směrné části ÚPmB S3/19  je úprava hranic funkčních ploch v ÚPmB – návrhových zvláštních ploch pro rekreaci R, smíšených ploch obchodu a služeb SO a ploch komunikací a prostranství místního významu v MČ Brno-jih při ulici Hněvkovského.

Úprava byla provedena v souladu s čl.  4.3 ve spojení s čl. 8 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech ÚPmB, ve znění pozdějších novel, úprava hranic byla prověřena „Územní studií lokalita Hněvkovského – dopracování dílčí etapy“.

Řešení vyplývající ze studie bylo zapracováno do platného ÚPmB úpravou směrné části S3/19 dne 26.06.2019.   Možnost využití ÚS byla ke dni 25.05.2021 aktualizována a územní studie byla schválena jako podklad pro nový ÚPmB. 

ROZHODNUTÍ