Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna jako příslušný orgán rozhodl na základě § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 29 odst. 1 a § 31 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném ke dni 31.12.2006, o provedení úpravy směrné části Územního plánu města Brna.

Předmětem úpravy směrné části ÚPmB S1/20  je úprava hranic funkčních ploch v ÚPmB – stabilizované plochy ostatní městské zeleně ZO, návrhové smíšené plochy obchodu a služeb SO a plochy tělesa dopravních staveb DTA  v MČ Brno-Bohunice při ulici Ukrajinská.

Úprava byla provedena v souladu s čl.  4.4 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech ÚPmB, ve znění pozdějších novel.

ROZHODNUTÍ