Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna jako příslušný orgán rozhodl na základě § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 29 odst. 1 a § 31 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném ke dni 31.12.2006, o provedení úpravy směrné části Územního plánu města Brna.

Předmětem úpravy směrné části ÚPmB S1/19  je úprava hranic funkčních ploch v ÚPmB – návrhové plochy jádrové SJ, tj- smíšené plochy centrálního charakteru, a návrhové plochy ostatní městské zeleně ZO  v MČ Brno-střed při ulici Přízová – Mlýnská.Úprava byla provedena v souladu s čl.  4.3 ve spojení s čl. 8 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech ÚPmB, ve znění pozdějších novel, úprava hranic byla prověřena „Územní studií Vlněna – k.ú. Trnitá“.

Možnost využití ÚS jako podkladu pro úpravu směrné části ÚPmB byla ukončena ke dni 21.04.2022, protože řešení vyplývající ze studie bylo zapracováno do platného ÚPmB úpravou směrné části S1/19 dne 27.05.2019

ROZHODNUTÍ